Sứ mệnh Xây dựng sự thịnh vượng của Wealthcons không chỉ hướng đến sự thành công và hài lòng của khách hàng mà còn nhằm thúc đẩy sự phát triển, gia tăng lợi ích bền vững cho mọi chủ thể, đối tác tham gia cùng Wealthcons khi thực hiện quá trình kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Wealthcons mở lối bằng sự chân thành cởi mở, sáng tạo cơ chế hợp tác, thúc đẩy gia tăng giá trị trước khi thực hiện chia sẻ lợi ích đảm bảo sự hợp tác (Win-Win) các bên cùng có lợi.

Bằng cách nào tạo ra Giá trị gia tăng (VA) cho các đối tác luôn luôn là câu hỏi cần phải trả lời trước, trong và sau khi Wealthcons tiếp xúc và làm việc với các đối tác. 
Hệ thống quản lý, chính sách hợp tác với đối tác và đặc biệt là kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ con người Wealthcons sẽ đảm bảo cùng đối tác tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho sự hợp tác vững bền.